Wonderolie?
Paard van Troje?
een handig instrument!
Straatje leggen

Het e.i. van Willemse *

een praktisch instrument voor het evalueren van (kunst)projecten

Waarom evalueren

Er zijn vier belangrijke redenen voor het evalueren van (kunst)projecten:

  • het biedt overzicht op het effect van handelen en de effecten van beslissingen;
  • het geeft daardoor grip op de uitvoering van een project;
  • het laat zien wat de resultaten zijn van een project;
  • de organisatie wordt eigenaar van de opgedane kennis en ervaring.

Het e.i. gaat uit van een formatief evaluatieproces.

Voor wie en waarom

Het e.i. is voor zowel projectorganisaties als subsidiŽrende organisaties of opdrachtgevers van belang. Het kan een projectorganisatie doelmatiger maken, het geeft inzicht in de eigen positie, capaciteit en doelen. Het e.i. is een middel om de kwaliteit te verbeteren en te bewaken tijdens de uitvoering van het project en genereert relevante gegevens voor de verschillende partijen. Voor de opdrachtgever of subsidiŽnt biedt het e.i. inzicht in de oorspronkelijke doelstellingen van het project, waardoor de (subjectieve) resultaten ervan beter te toetsen zijn.

Op sectoraal niveau kan er meer inzicht worden verkregen in het gehele (kunsten)veld en meer samenhang worden bewerkstelligd op verschillende niveaus.

Evalueren met het e.i.

Evalueren met het e.i. is niet meten. Het e.i. pretendeert geen objectieve maten of kaders te leveren voor complexe, multi-interpreteerbare factoren die het project kunnen beÔnvloeden.

Het e.i. richt zich op het genereren van kwalitatieve gegevens door het (aan)tonen, het inzichtelijk maken van de factoren die het project kunnen beÔnvloeden.

Het e.i. voorziet in een heldere en logische evaluatiestructuur die een houvast biedt tijdens de uitvoering van een project. Evalueren van (kunst)projecten is niet een lineair proces dat van a naar b naar c gaat. Elk project kent een eigen dynamiek en het is aan de evaluator deze te onderkennen en een open blik te houden. Het evaluatietraject wordt aangepast aan het project en niet anders om. Het e.i. laat hier alle ruimte voor open.

Het e.i. pretendeert niet eenduidige, objectieve antwoorden te geven op het al of niet geslaagd zijn van een project; het toont wel hoe en of doelen worden gehaald. Het genereert kwalitatieve gegevens op basis waarvan een onderbouwde analyse kan worden gemaakt.

Het e.i. biedt een heldere structuur, het creŽert een referentiekader, het toont onderlinge relaties, het incorporeert verwachtingen, en creŽert overzicht.

Het is daarmee een helder instrument voor complexe materie die zich niet via objectieve toetsingscriteria laat meten.


e.i. van Willemse = evaluatie instrument